NMT – Norsk Militært Tidsskrift

NMT på nett – ditt organ for kontakt med Forsvaret. Etablert 1830 – på Internett siden 2000.

Redaktør av Norsk Militært Tidsskrift
Oberstløytnant Harald Høiback
Send E-post

I forbindelse med utvikling av nye hjemmesider for Oslo Militære Samfund, vil vi også legge inn Norsk Militært Tidsskrift på vår hovedside ved å følge denne emneknaggen #NMT. Du vil også finne stadig flere utgaver på Issuu.

Norsk Militært Tidsskrift (NMT) er landets eldste fagtidsskrift, etablert tilbake i 1831. Tidsskriftet eies av Oslo Militære Samfund, men har en fri stilling og drives redaksjonelt i henhold til redaktørplakaten:

NMT sin redaksjonelle profil legger vekt på analyserende fagstoff. Stoffområdene er sikkerhetspolitikk, totalforsvar, strategi og militære operasjoner, taktikk og ledelse samt andre forhold av interesse for Forsvaret.

Blant forfatterne finnes mange av Forsvarets sivile og militære ledere.

NMT har et gjennomsnittsopplag på 2500 pr utgave. Tidsskriftet har minimum 4 utgaver pr år. Ingen utgaver i juli og august. Opplaget går til medlemmer av Oslo Militære Samfund, resten til andre betalende abonnenter og til løssalg.

Samtlige militære avdelinger i Norge abonnerer på tidsskriftet. NMT har også god dekning blant Forsvarets beslutningstagere, både på sivil og militær side. Samtlige av Forsvarets generaler/admiraler abonnerer på Norsk Militært Tidsskrift.

Norsk Militært Tidsskrift finnes også på et stort antall biblioteker.

Utdrag av Direktiver for driften av Norsk Militært Tidsskrift og
Instruks for Tilsynskomiteen.

Norsk Militært Tidsskrift

§ 1.
Norsk Militært Tidsskrift skal ved selvstendige artikler og sitt øvrige innhold fremme militære, militærvitenskapelige og totalforsvarsmessige interesser og studier.

§ 2.
Norsk Militært Tidsskrift bør utkomme med 12 hefter i året, som regel et hefte i måneden. Tilleggshefter med prisoppgaver, rapporter o l kan utgis etter samråd med Tilsynskomiteen og med Direksjonens godkjennelse.

§ 3.
Artikler og annet innsendt stoff honoreres. Artikler som er trykt i Tidsskriftet er dets eiendom, og ettertrykk må ikke tillates uten opphavsmannens samtykke.

Formenn og redaktører i Norsk Militært Tidsskrift

Formenn i «Foreningen til et militairt Tidsskrifts Udgivelse»
Generalmajor C. F. Kaltenborn 1830-31
Felttøimester, oberstløytnant C. Kierulf 1832
Oberstløytnant C. F. Borkenstein 1834
Oberstløytnant C. F. Borkenstein 1835-36
Oberst P. M. Vosgraff 1837-53
Oberst T. C. A. Broch 1854-56
Formenn i ”Redaktionskomitéen”
Oberst H. N. S. Wergeland 1857-60
Oberstløytnant R. Kierulf 1861-67
Oberst J. G. Ræder 1868-69
Oberstløytnant R. Kierulf 1870-71
Oberstløytnant S. B. Mejdell 1872-73
Oberst C. S. Grimsgaard 1875-77
Oberst O. L. Nyquist 1878-90
Oberst N. M. Widerberg 1891-94
Kaptein E. A. Eriksen 1895-1906
Redaktører i Norsk Militært Tidsskrift
Oberstløytnant F. O. Brandt 1907-10
Oberstløytnant B. F. Sinding-Larsen 1911-17
Oberstløytnant I. Hellesnes 1918-26
Oberst R. S. Melhuus 1926-33
Generalmajor C. G. Fleischer 1933-34
Oberst J. Schiøtz 1934-57
Oberstløytnant J. Berg 1957-66
Oberstløytnant H. Nordhaug 1966-73
Kommandør H. B. M. Rønneberg 1973-84
Generalløytnant T. Huitfeldt 1984-96
Generalmajor G. Gjeseth 1996-2006
Kommandørkaptein T. J. Melien 2007-2010
Oberstløytnant Harald Høiback 2011-dd
Formenn i tilsynskomitéen Norsk Militært Tidsskrift
Oberst C. S. Grimsgaard 1878-82
Oberst I. Smith 1883-87
Oberstløytnant A. B. Øvergaard 1888-89
Oberstløytnant C. S. de Seue 1890-92
Oberst J. G. Mellbye 1893-94
Oberst C. Sylow 1895-1902
Oberst O. W. Petersen 1903-06
Oberst W. H. Færden 1907-17
General K. Domaas 1918-20
Major N. Damm 1921-24
Oberst G. Schnitler 1925-26
Oberst H. W. l’Orange 1927-28
Oberst H. O. Thorbjørnsen 1929-30
Oberst H. Houge 1931-33
Oberst H. W. l’Orange 1934-35
Oberst J. Johnsen 1936-40, 1945
Oberst A. Tobiesen 1946-47
Kommandør F. Lützow-Holm 1948-50
Oberst R. Palmstrøm 1951
Oberst K. S. Langslet 1952
Generalmajor T. Dale 1953-54
Oberstløytnant C. C. C. Ruge 1955
Oberstløytnant N. Jørstad 1956-57
Oberst E. W. B. Prydz 1958
Oberstløytnant E. Alme 1958
Oberst E. W. B. Prydz 1959-60
Oberstløytnant R. Torp 1961
Oberst O. U. Munthe-Kaas 1962-63
Oberst I. Solum 1964
Oberstløytnant H. Nordhaug 1965-66
Kommandørkaptein K. Stub 1967-70
Kommandør S. Evju 1971-73
Kommandørkaptein K. Stub 1974-75
Oberstløytnant O. Julton 1975-77
Forsker Egil Reine 1977-78
Kommandørkaptein O. Kjetun 1978-82
Forsker E. Strømsøe 1982-84
Major E. Lanke 1984-85
Kommandør I. R. Christensen 1985-91
Ekspedisjonssjef K. A. Melander 1991-94
Kontreadmiral E. Hauger-Johannssen 1994-98
Flaggkommandør J. Reksten 1998-00
Stabssjef Svein Rollvik 2000-06
Flaggkommandør Erik Magnussen 2006-08
Forskningssjef Vidar S. Andersen 2008-12
Oberstløytnant Vidar Vik 2012-dd

 

NORWEGIAN MILITARY JOURNAL

Established in 1831, is the oldest professional journal in Norway.

Norwegian Military Journal is under ownership of the Oslo Military Society, but enjoys an independent position and is run by its editorial staff in accordance with normal editorial guidelines.

Norwegian Military Journal main topics are security policy, total defence, strategy and military operations, tactics and leadership, in addition to other subject of interest to the armed forces.

The language is Norwegian, but also articles in English, Swedish and Danish are printed.

The journal has an average circulation of about 2500 per issue and has at least 4  issues per year, about 200 goes to foreign subscribers..

E-mail: Norwegian Military Journal
Tel: + 47 22 33 62 33 (mondays 1600 – 1800).