Foredrag: Tungtvannskrigen 1942-1944: HANDLEKRAFT PÅ AVVEIE?

    Tungtvannskrigen 1942-1944: 2013-11-18-Boerresen •Feilbruk av hemmelighold •Uheldige aksjonsformer •Innbilt hastverk •Forspilte sjanser Burde 80 liv vært spart?
Hans Christofer Børresen (OMS 18.11.2013)
Målet er å unngå etterpåklokskap ut fra det vi vet nå, men vurdere tungtvannskrigen på basis av det beslutningsgrunnlag som faktisk forelå den gang
Tungtvannsfabrikken på Vemork ble medio 1942 utpekt som det høyest prioriterte mål i Norge. Dette var HEMMELIG.* Hemmelig- holdet hindret nedjustering etter hvert som trusselbildet klarnet og ble mindre alarmerende *Sverre Kjeldstadli, 1959: ”Hjemmestyrkene. Hovedtrekk av den militære motstanden under okkupasjonen” Opptrykk 2011, Bokstav og Bilde , side 202.
Overdrevent hemmelighold blokkerte informasjonsflyt Etterretning ↔ Kjernefysikk ↘↙ Trusselbilde ↓ Beslutningstakere ↕ Aktører
”Reflections on Intelligence” Reginald Victor Jones, London 1989 p. 58 Pionér i Scientific Intelligence og elektronisk krigføring.
”The most obvious danger of excessive security is that it may prevent information reaching people who have a genuine and legitimate need for it in work which they are doing in the interests
R. V. Jones 1911 – 1997
of the state.”
Kort om kjernefysisk våpenforskning i Tyskland og Storbritannia før tungtvannskrigen
”Uranproblemet” i Tyskland Kjernespaltning av uran i stor skala gjennom kjedereaksjon ________________________ Hvorfor måtte tyskerne bruke tungtvann, D2O, mens USA greide seg med grafitt?
Uranreaktor = ”Uranbrenner” Med uanriket Uran som brensel må nøytronene bremses ned for å styre unna Uran-238 Nukleær kjedereaksjon bare i Uran-235
(Niels Bohr 1939)
”Uranbrenner”: Grafitt eller D2O til nedbremsning av nøytroner?
W. Bothe: Grafitt absorberer for mange nøytroner og er derfor like ubrukelig som H2O i en Uranbrenner *Per F Dahl, 1999: HEAVY WATER AND THE WARTIME RACE FOR NUCLEAR ENERGY, IOP Publishing Ltd, pp. 139-140
Walther Bothe (1891-1957) Skeptisk til NSDAP Nobelpris i fysikk 1954
•FEIL: Det er ikke grafitt selv som svelger nøytroner, men spor av Bor og Kadmium i grafitten.
•USA brukte Bor-fri grafitt. •Bothes tabbe gjorde at Tyskland valgte norsk D2O.
W. Bothe (1891-1957) Antinazist. Nobelpris i fysikk 1954
•Dessuten: Heereswaffenamt anså høyrenset grafitt som et kostbart knapphetsgode. (Dahl, s. 141)
TRANSURANER fra brukt reaktorbrensel i KJERNEVÅPEN? Carl Friedrich von Weizsäcker (1912-2007) foreslo i 1940 Grunnstoff 94 (Plutonium 239) som spaltbart ___materiale i en atombombe.___ (Han hadde lest McMillan og Abelson, ”Radioactive Element 93”, Physical Review, juni 1940)
Prof. Heisenberg foreleste 4. juni 1942 i Harnack Haus, Berlin-Dahlem om tungtvannsreaktor og våpenplutonium
Albert Speer, Hans Jensen, Otto Hahn osv. var til stede.
J. Hans D. Jensen 1907-1973
Rustningsminister Albert Speer 1905-1981
Werner Heisenberg 1901-1976
Werner Heisenberg foreleste 4. juni 1942 i Berlin over ”Die Arbeiten am Uranproblem”*
Element 23994 fra en ”Uranbrenner” er velegnet til kjernevåpen *Manuskript funnet av Rainer Karlsch i et arkiv i Moskva
Werner Heisenberg 1901-1976
Werner Heisenberg, 4. juni 1942: ”Die Arbeiten am Uranproblem”
Tilgang på Norsk D2O avgjørende for fremdrift. Vemork eneste kommersielle leverandør
Werner Heisenberg 1901-1976
Hitlers rustningsminister Albert Speer (1905-1981) stanset høsten 1942 atombombe-prosjektet. Det ville ta 3-4 år, altså for lang tid til å avgjøre krigen*.
*Albert Speer: ”Erinnerungen”, 1969, s. 242.
Britisk og amerikansk skepsis Etterretning om at det tyske kjernevåpenprosjekt var oppgitt ble nok mistrodd fordi det stred mot etablert ”mindset”
Faktaresistent ”mindset”*: En feilkilde i etterretningsanalysen: Utbredt tro på at tysk atombombe kunne lages i nær fremtid ved å blande naturlig uran og D2O. ”Mindset” beskyttes ved å filtrere informasjon og forkaste data som ikke passer inn.
______________________________________
* Mindset : Mental inertia, groupthink, paradigm
Robert S. McNamara (1916-2009) advarer mot fenomenet ”mindset” Rule 8: ”Be prepared to reexamine _______your reasoning”*_______ *The Fog of War, NRK-TV1 08.02.2012
Britisk ”Uranium research” frem til krigen mot tungtvannet ble satt i gang 19. nov. 1942
Frisch – Peierls – memorandumet fra Birmingham i mars 1940: •Blanding av D2O og Uran kan ikke eksplodere •Atombombe fullt mulig, basert på kjedereaksjon med hurtige nøytroner •Høyanriking av Uran må til.
↓ •Langsiktig prosjekt
•D2O inngår ikke
Rudolf Peierls 1907 – 1995
Otto Robert Frisch 1904 – 1979
Frisch & Peierls, mars 1940 •Noen snarvei til atombomben ved å blande uran og tungtvann var altså utelukket. •Det hadde ingen hast med å stanse eksport av D2O til Tyskland.
•Hemmelighold hindret dette i å nå frem til Rudolf Peierls beslutningstakerne. 1907 – 1995
Otto Robert Frisch 1904 – 1979
Henry Tizard (1885 – 1959). Chairman of the Committee on the Scientific Survey of Air Defence Opprettet ”M.A.U.D”- komitéen under Ministry of Aircraft Production til å lede Britisk uranforskning første møte 10. April 1940
Tungtvann ikke krigsviktig? M.A.U.D. – rapporten 15. juli 1941: D2O er av betydning for prosesser ”…which are not likely to be of immediate war value, but the Germans may by now have realized this,…”
M.A.U.D-rapporten 1941, del 2: 23994 (Pu 239) ble ikke ansett som noen aktuell vei til kjernevåpen! Og grunnen? Antagelig det at anriking av 235U er raskere enn å etablere produksjon av D2O. Men hva med tyskerne?
Hva fikk britene og Leif Tronstad vite om at tyskerne hadde •oppgitt kjernevåpenprosjektet, men fortsatte med •en energiproduserende ”Uranbrenner”?
Dr. Paul Rosbaud rapporterte Speers beslutning til SIS både via Harald Wergeland _______i juli 1942 og via XU*_______ Ikke alle i London turde tro på dette*
 __________________________________
*Per F. Dahl: HEAVY WATER AND THE WARTIME RACE FOR NUCLEAR ENERGY, Paul Rosbaud
1999 IOP Publishing Ltd, ss. 192-3 1896 – 1963
Reginald Victor Jones (1911-1997) Fysiker. Fra 1941 Assistant Director of Intelligence (Science) under the British Air Ministry and Secret Intelligence Service (SIS). ”He did more to save us from disaster than many who are glittering with trinkets.” Winston Churchill
”…I saw the most crucial of Rosbaud’s reports…during the war…”* ”The clearest of Rosbaud’s wartime contributions for which I can personally vouch was…about… the German nuclear physisists…”* *R. V. Jones: ”A merchant of light”, Nature Vol. 325, P. Rosbaud January 1987, p. 203 R. V. Jones
”Rosbaud…helped us correctly to conclude that work in Germany towards the release of nuclearenergyatnotimereached beyond the research stage; his information thus calmed the fears that might otherwise have beset us.”* *R. V. Jones, 1989: ”Reflections on Intelligence”, p. 284
P. Rosbaud
R. V. Jones
MI6 nekter fortsatt å frigi rapportene fra Paul Rosbaud
Paul Rosbaud 1896 – 1963
Hemmelighold i samtiden er ofte påkrevet (jfr. Enigma/Ultra og Overlord) Hemmelighold om fortiden hindrer oss i å lære av historien
(og dekker over tabber)
Hvis britene var i tvil om hvorvidt de kunne stole på Paul Rosbaud, kunne de spurt hans nære venner SIS-agenten Frank Foley*, eller fysikeren P. M. S. Blackett* *R.V. Jones, Nature 1987, s. 203 Frank Foley *Per F. Dahl, s. 255 Paul Rosbaud
Francis Edward Foley (1884 – 1958) ”The spy who saved 10,000 jews” Righteous Among the Nations (1999)
Frank Foley
Paul Rosbaud
MI6 nekter å frigi arkivmappene om Foley og Rosbaud
Frank Foley var ”Passoffiser” og SIS-agent i Berlin i 30-årene og samarbeidet med Paul Rosbaud om å redde jøder. Foley var i Oslo i 1940, fulgte general Ruge under kampene
Frank Foley 1884 – 1958
i syd-Norge, og hadde hjulpet Jacques Allier med D2O fra Norsk Hydro i mars 1940
Statue av Frank Foley i Highbridge, UK
Professor Leif Tronstad i London: Sentral aktør i tungtvannskrigen •Begrenset viten på grunn av hemmelighold. •Imponerende dømmekraft. •For liten innflytelse.
Leif Tronstad (1903-1945) utviklet sammen med Jomar Brun anriking av tungtvann, D2O, ved hydrogen- fabrikken på Vemork fra 1934 Leif Tronstad: Født i Bærum. Professor i teknisk uorganisk kjemi ved NTH fra 1934. Kom til London i oktober 1941.
Først i juli/august 1942 fikk Jomar Brun og Leif Tronstad informasjon fra tyske anti-nazister om hva tungtvannet skulle brukes til*
Jomar Brun 1904-1993
*Jomar Brun, 1985: ”Brennpunkt Vemork” Fig. 5, s.29 og Fig. 9, s.33 I Berlin i januar 1942 forstod Brun at D2O ”gjaldt kjernefysisk bruk”* *Brun, 1985, s. 26
Professor Leif Tronstad 1903-1945
Dr. Paul Rosbaud besøkte Norge i 1942. Han fortalte Harald Wergeland ”….at det ikke var noen fare for en tysk atombombe. Wergeland fikk sendt disse opplysningene til professor Tronstad”*
*Jomar Brun (1904 – 1993): ”Brennpunkt Vemork 1940-1945” Universitetsforlaget, 1985, s. 65
Paul Rosbaud 1896 – 1963
Harold Urey, som hadde oppdaget Deuterium i 1931, møtte Leif Tronstad i London i nov. 1941
Tronstad nevnte den tyske ordre om betydelig opptrapping av D2O-produksjonen *Thomas Powers: Heisenberg’s War pp. 197 og 524 (note 10)
Harold C. Urey 1893-1981
Urey forstod øyeblikkelig at tyskerne ville utvikle en D2O-moderert uranreaktor, og utvinne Pu-239 til kjernevåpen*
Urey sa intet om dette til Leif Tronstad* *Thomas Powers: Heisenberg’s War pp. 197 og 524 (note 10)
Harold C. Urey 1893-1981
I juni 1942 fikk Jomar Brun fortrolig informasjon fra den anti-nazistiske fysiker Hans Edvard Suess som var tysk rådgiver på Vemork*
*Hans E. Suess, ”Virus House: Comments and Reminiscences” Bull. Atomic Scientists, June 1968, 36-39.
Hans E. Suess 1909-1993
Hans Eduard Suess. Født i Wien. Tysk fysiker, rådgiver på Vemork
I 1942 fortalte Suess intet til Brun om våpenplutonium*
*Jomar Brun, s. 31 *Hans E. Suess, ”Virus House: Comments and Reminiscences” Bull. Atomic Scientists, June 1968, 36-39.
Hans E. Suess 1909-1993
Juni 1942: Hans E. Suess fortalte Jomar Brun om nukleær kjedereaksjon og om bruken av D2O som nøytron-brems i atomreaktorer*
Brun nevnte rykter om at D2O kunne ha betydning for biologisk krigføring og for en ny giftgass(!)* ___________________________________ *Hans E. Suess, ”Virus House: Comments and Reminiscences” Bull. Atomic Scientists, June 1968, 36-39.
Hans E. Suess 1909-1993
Juli 1942: Opplysninger som Leif Tronstad fikk fra Hans Suess via Jomar Brun* •D2O brukes som nøytron-brems i energiproduserende Uranreaktor. •Behovet er ca. 5 tonn D2O. •Kommer neppe i gang før etter krigen.
*Jomar Brun, side 31
”…, fikk jeg i juli 1942 sendt beskjed fra dr. Suess til Tronstad: Tungtvann har ikke krigsviktig betydning”* Bekreftet av Hydro-direktør N. Stephansen i PM til UD 6. feb. 1943: ”Opplyst av anti-Nazi tyske fysikere” *Jomar Brun (1904 – 1993): ”Brennpunkt Vemork 1940-1945” Universitetsforlaget, 1985, s. 65 og 66
Tysk bruk av tungtvann Ved UiO i august 1942 ga Hans Jensen et filtrert referat fra Heisenbergs forelesning 4. Juni 1942 om en ”Uranbrenner”: D2O bremser
ned nøytroner uten å absorbere dem
Hans Jensen Nobelpris i kjernefysikk 1963
5 tonn D2O er nødvendig
Harald Wergeland 1912-1987
Hans Jensen på seminar ved UiO, aug. 1942: •Ingen fare for tysk atombombe. •U + D2O kan gi energi, men
ingen eksplosjon. (Njølstad ss. 397-399)
Harald Wergeland rapporterte til S.I.S. v. Eric Welsh
J. Hans D. Jensen 1907-1973 Nobelpris 1963
Harald Wergeland 1912-1987
Hva Hans Jensen ikke fortalte ved UiO i august 1942. Jensen hemmeligholdt 239Pu som spaltbart materiale i kjernevåpen.
Hans Jensen Nobelpris i kjernefysikk 1963
Harald Wergeland 1912-1987
Hva tenkte Leif Tronstad før juli 1942 om grunnene til at tyskerne ville ha store mengder tungtvann?
Svaret er at Tronstad opprinnelig fryktet at tyskerne ville bruke D og T fra tungtvann til et termonukleært kjernevåpen (”H-bombe”) Leif Tronstad Harald Wergeland 1903-1945 1912-1987
Tronstad var godt kjent med energiproduksjon i stjerner •Kjernefusjon av Hydrogen går meget langsomt: Derfor eksploderer ikke sola. •D og T fusjonerer hurtig og kanskje eksplosivt: H-bombe? •D2O er mulig kilde for D og T
Tyskerne drev faktisk hemmelige forsøk med Termonukleære atombomber
Kurt Diebner (1905-64) Kjernefysiker. Medl. NSDAP
Kurt Diebner: ”Fusionsprozesse mit Hilfe Konvergenter Stosswellen – einige ältere und neuere Versuche und Überlegungen”, Kerntechnik Nr. 3, März 1962
Dokumentasjon av tysk termonukleær våpenforskning 1)David Irving: ”THE VIRUS HOUSE”, William Kimber & Co. London 1967, pp. 193-5, 282 2) Rainer Karlsch: ”Hitlers Bombe”, Deutsche Verlags-Anstalt, München 2005
”FRESHMAN” 19. November 1942: En mindre heldig krigsaksjon mot tungtvannsfabrikken på Vemork Professor Leif Tronstad var skeptisk
Siv. ing. Jan Herman Reimers 1914 –
Leif Tronstads student ved NTH, medarbeider og venn. Reimers i London: ”Target list” for Norge: Industrielle mål for •Presisjonsbombing •Teppebombing •Sabotasje
Foto: London Oktober 1942
Sverre Kjeldstadli ,1959/2011, side 202
Amerikansk alarmisme I oktober 1942 ville oberst Berliner i US 12th Air Force bombe Vemork og Saaheim kraftstasjoner.* J. H. Reimers i FO II forklarte at Saaheim var uten betydning, og at man hadde andre angrepsplaner mot tungtvannsfabrikken (”Operation Freshman”)*
*Sverre Kjeldstadli, side 202.
Allerede før ”Freshman”-tragedien 19. November 1942 forstod professor Tronstad at det neppe hadde noen hast med å stanse leveransene av D2O til Tyskland.
Leif Tronstad, London 17.11.42: Notat om ”Freshman” Tysk estimat av behov for D2O til ”experiments” er 4.500 kg. ”The figures given are in general agreement with the present estimates by allied scientists”. Hvor visste han det siste fra? John Cockcroft 6. august 1942?*
*Njølstad ss. 153-4 og 457
Tronstad skeptisk til hastverk:
”A general impression is that the Germans did not at all consider the D2O-production to be of such an outstanding importance as here in U.K.”* *Leif Tronstad: Notat 16. november 1942
”Freshman”: Kommandooperasjon mot Vemork 19.11.1942. Dårlig flyvær. Ising. Begge Airspeed Horsa-glidere og det ene Halifax trekkflyet havarerte. 23 overlevende summarisk henrettet. 41 briter falt.
”Freshman” 19.11.1942. Dårlig flyvær. Ising. Første gang Airspeed Horsa glidefly ble brukt operativt. Uansvarlig og lettsindig å la uerfarne mannskaper prøve seg under så krevende forhold.
Selvbebreidelser etter operasjon ”FRESHMAN” fra britisk hold i ettertid:
Oberst John Skinner Wilson 1888 – 1969 Sjef, skandinavisk seksjon, SOE
Foto: Sjåk 1949
Oberst Wilson om den flybårne kommando- operasjonen mot Vemork 19. november 1942: ”From the outset it was realized that the operation was exceptionally dangerous… weather conditions in the late summer and autumn of 1942 continued to be bad in the extreme”
Formildende omstendighet for britene Amerikansk bombetrussel (US 12th Air Force) fremskyndet øyensynlig Operation ”FRESHMAN” som alternativ
Kontrafaktisk krigsråd, _________ London, oktober 1942_________ Før beslutninger om krigsaksjoner mot tungtvannet ble truffet,
John Cockcroft 1897-1967
burde etterretning og kjernefysikk vært drøftet åpent og uhindret av excessive security
James Chadwick 1891-1974
Kontrafaktisk øvelse: Opplagte spørsmål ↓ Sannsynlige svar
Kontrafaktisk krigsråd med James Chadwick og John Cockcroft: Har tungtvann noen forbindelse med fare for tysk atombombe?
John Cockcroft 1897-1967
Svar: Ja, Plutonium-239 fra brukt brensel i en D2O-reaktor utgjør en reell trussel.
James Chadwick
1891-1974
Kontrafaktisk krigsråd med James Chadwick og John Cockcroft: Hvor lang tid vil det ta
å utvikle Pu-bomben? Svar: 3 – 4 år, selv med god tilgang på D2O.
John Cockcroft 1897-1967
James Chadwick 1891-1974
McNamara’s Rule 1: ”Empathise with your enemy”
Hvordan vil tyskerne reagere på krigsaksjoner mot Vemork?
Svar: •Tyskerne vil forstå at de allierte frykter tysk plutoniumbombe. •De vil anta at de allierte selv er i gang med militær atomforskning. •Dette kan påskynde tysk ___utvikling av kjernevåpen____
John Cockcroft
Kontrafaktisk krigsråd med James Chadwick og John Cockcroft: Har tilgangen på D2O noen betydning for en eventuell tysk atombombe basert på høyanriket Uran-235? Svar: Nei, bestemt ikke
James Chadwick
Kontrafaktisk krigsråd med James Chadwick og John Cockcroft, _____fysikere bak MAUD-rapporten____ Haster det å stanse eksporten av D2O fra Norge til Tyskland?
Kontrafaktisk krigsråd med James Chadwick og John Cockcroft, _____fysikere bak MAUD-rapporten____ Svar: Nei, siden det vil ta flere år å få i gang en tysk D2O-reaktor og fremstille Plutonium, kan man vente et år eller to.
Kontrafaktisk krigsråd med James Chadwick og John Cockcroft:
Bør man vente i det lengste med krigsaksjoner?
John Cockcroft
James Chadwick
Kontrafaktisk krigsråd med James Chadwick og John Cockcroft:
Svar: Ja, da utsetter man å oppmuntre tyskerne til •selv å produsere D2O •bruke grafitt isteden
John Cockcroft
James Chadwick
Spørsmål til Chadwick og Cockcroft:
Er det andre fordeler ved å vente og se?
Svar fra Chadwick og Cockcroft: Ja, unngå å oppmuntre tyskerne til å lavanrike Uran slik at H2O kan erstatte D2O __i deres ”Uranbrenner”*__ * Heisenbergs foredrag 5. mai 1943 og MAUD-rapport II (Gowing, s. 433)
Spørsmål til Chadwick og Cockcroft:
Ytterligere fordeler ved å vente og se?
John Cockcroft
James Chadwick
Svar fra Chadwick og Cockcroft:
John Cockcroft
Ja, da unngår man å stimulere utvikling av tysk atombombe basert på høyanriket Uran* *David Irving: THE VIRUS HOUSE, London 1967, ss. 115-7
James Chadwick
Kan vi stole på opplysningene fra Hans Jensen, Hans E. Suess
om tyskernes bruk av tungtvannet?
og Paul Rosbaud
John Cockcroft 1897-1967
James Chadwick 1891-1974
James Chadwick og John Cockcroft
ville neppe kunnet bekrefte at at tysk utvikling av kjernevåpen skulle være avlyst.
John Cockcroft 1897-1967
James Chadwick 1891-1974
James Chadwick og John Cockcroft ville derimot bekreftet
at Uran + D2O ikke kan eksplodere, men bare produsere energi i en uranreaktor.
John Cockcroft 1897-1967
James Chadwick 1891-1974
Kontrafaktisk krigsråd med John Cockcroft og James Chadwick Kan tysk uranforskning med D2O skades
uten krigsaksjoner?
John Cockcroft 1897-1967
James Chadwick 1891-1974
John Cockcroft
Kontrafaktisk krigsråd med John Cockcroft og James Chadwick Ja, det er mulig å ”forgifte” tungtvannet. Her burde et hemmelig- holdt råd fra von Halban og Kowarski i Cambridge vært diskutert åpent.
James Chadwick
Usynlig tungtvannssabotasje? I januar 1942 foreslo prof. Tronstad å forurense D2O med noe uten farge og lukt som ville gjøre det ubrukelig*
Men tilsette hva? På denne tiden visste ikke Tronstad hva tyskerne skulle med D2O
Leif Tronstad 1903-1945
* Njølstad, s. 129
Forgiftning av tungtvannet?* Hans v. Halban og Lew Kowarski foreslo i jan. 1942 liten mengde Kadmium salt.**
Hans von Halban 1908-1964
Cd absorberer nøytroner, og er derfor en ”Reaktorgift” Grunnstoffet Bor kan også brukes. * Njølstad, s. 129 **Kowarski til Perrin 27/1-42
Lew Kowarski 1907-1979
Leif Tronstad ble holdt utenfor: Typisk skadelig hemmelighold Det er ingen tegn til at Tronstad fikk lese Lew Kowarskis brev til M. W. Perrin av 27. januar 1942 om Kadmium til ”forgiftning” av D2O
Det medvirket til tap av 80 liv 1942-1944
Heisenberg sa i Berlin 4/6-42 intet om Kadmium og Bor som ”reaktorgift”. Jensen sa nok heller ikke noe om dette ved UiO i august 1942 som Wergeland kunne oppfange og bringe videre
til Tronstad.
Hans Jensen Nobelpris i kjernefysikk 1963
Harald Wergeland 1912-1987
Cd eller Bor hadde vært foreslått før i instruks til den franske utsending Jacques Allier i mars 1940 om tiltak dersom Norsk Hydro ville gi tyskerne
de 185 kg D2O som var på lager* *Per F Dahl: Heavy Water and the Wartime Race for Nuclear Energy, 1999 IOP Publishing Ltd. p. 105
Lew Kowarski
Frédéric Joliot-Curie
Hans v. Halban
Forgiftning av tungtvannet med Kadmium eller Bor: Fremgangsmåter: •Kanner som skal fylles med D2O, forurenses på forhånd med Cd-salt. •Kannene av metall sveises med sveisetråd eller flux som inneholder Cd eller B.
Hans von Halban 1908-1964
•Smartere enn å tilsette Kadmium-salt eller Bor til sluttproduktet D2O?
Lew Kowarski 1907-1979
Tungtvannssabotasje uten våpen? I 1940-41 avbrøt Jomar Brun prosessen ved å tilsette skumdannende castorolje til elektrolysekarene* Alf H. Larsen og Gunnar Syverstad tilsatte medisintran med samme effekt i 1942** For lett å avsløre!
* Brun, s. 21 **Dahl, s. 158
Jomar Brun 1904-1993
Fortsettelseskrig mot Hydro’s D2O-produksjon etter ”Tungtvannssabotasjen” 28. februar 1943 USA som alarmistisk pådriver
Bombing av Vemork og Rjukan 16.11.43 US 8th Air Force. 140 Boeing B-17 Ordre fra Combined Chiefs of Staff utenom Air Ministry* Protest fra norsk UD til UK og USA Generalmajor Wilhelm von Tangen Hansteen 1896-1980 ________________________________________________ *Sverre Kjeldstadli, 1959: ”Hjemmestyrkene. Hovedtrekk av den militære motstanden under okkupasjonen”
Opptrykk 2011, Bokstav og Bilde , side 206-7.
Tekst på plakat foran flystasjon i US Strategic Air Command (Ref: ”Dr. Strangelove”) ”Peace is our mission”
Consolidated B-24 Liberator
US Air Force: ”Peace is our mission” Consolidated B-24 Liberator
Tilføyd med kritt i World War II* ”bombing is just a hobby.”
*Kilde: Trond Johansen
Air Chief Marchal Sir Arthur Harris 1892-1984
___________________________________
RAF Bomber Command: ”Strike hard, strike sure”
__________________________
En annen forretningsidé kunne forebygget ulykker: ”Pecision and restraint”
Til eiere av bombefly: ”Den som har en hammer, ser bare spiker” Friedrich Nietsche
Tyskerne besluttet å avvikle D2O produksjonen på Vemork for å unngå ny bombing som kunne stanse produksjonen av ammoniakk: Tyskland brukte NH3 til eksplosiver* *David Irving: ”THE VIRUS HOUSE”, William Kimber & Co. London 1967, pp. 241, 283
Vedholdende amerikansk alarmisme Bombing av Vemork og Rjukan 16.11.43 ”…Groves persuaded Marshall to press for a high-priority bombing attack to be directed Against the hydroelectric plant.”*
Leslie R. Groves 1896-1870
*David Irving: ”THE VIRUS HOUSE”, William Kimber & Co. London 1967, p. 175 George C. Marshall 1880-1959
Radioaktivitet → krisemaksimering, da som nå. Våren 1943 advarte general Groves mot mulig tysk ”dirty bomb” fylt med radioaktive spaltningsprodukter fra en tysk
Leslie R. Groves 1896-1870
tungtvannsreaktor* *David Irving: ”THE VIRUS HOUSE”, William Kimber & Co. London 1967, p. 165
Leslie R. Groves: Alarmistisk mindset. _______Han var ikke fysiker_________ Groves fikk skremt Churchill i januar 1944, og så Marshall og Eisenhower, med mulig ”radioactive barrage on the beaches” i Normandie. Lord Cherwell trodde ikke på det,* heller ikke S.I.S/MI6 *David Irving: ”THE VIRUS HOUSE”, William Kimber & Co. London 1967, 202-3
Kunne stille sabotasje erstattet bombing av Vemork 16. nov. 1943? Forurensning med Kadmium eller Bor burde vært vurdert på nytt. På grunn av utilstedelig hemmelighold, var Tronstad fortsatt ukjent med denne muligheten*
*Bekreftet av Jan H. Reimers i brev til HCB 27.10.2013
Skjønnsom tilbakeholdenhet ”Good policy for the destruction of plants in Norway is namely to do just as much damage as strictly necessary – to prevent the Germans from winning the the war – and nothing more.* *Leif Tronstad London, 17th November, 1942
Ing. Kjell Nielsen på Vemork anbefalte ”no action” mot dampfergen ”Hydro” på Tinnsjøen 20. februar 1944.
Lasten neppe av verdi for tyskerne: Elektrolyseutstyr og restlut med lite D2O* 18 liv gikk tapt *Jomar Brun (1985), s. 85 Kjell Nielsen 1945 (?), s. 7
Kjell Nielsen 1915 – 2005
Forspilte muligheter: ”…I had plenty of opportunities just to open the bottom valves in the D2O electrolysis and empty the…D2O…into the sewers.”*
It was not done….., it was stupid.* *Kjell Nielsen, 1945 (?), s. 6
Kjell Nielsen 1915 – 2005
Ny evaluering av fortsettelseskrigen mot norsk D2O? Kanskje; hvis det virkelig lyktes Paul Rosbaud å varsle S.I.S om det tyske termonukleære ____kjernevåpenprosjektet____ Robert S. McNamara: Rule No 8: ”Be prepared to reexamine your reasoning”
SLUTT
Takk for invitasjonen og for tålmodig oppmerksomhet
Skriv ut