Foredrag: Forsvarets personellstruktur og personellsystem- status og hensiktsmessighet

Oslo Militære Samfund

Personellseminar del I

mandag 8. november 2010

Innledning ved Helge Måseidvåg, formann OMS, og seniorforsker Frank Brundtland Steder, FFI over temaet:

«Forsvarets personellstruktur og personellsystem- status og hensiktsmessighet.”

 

A – Formannens introduksjon til personellseminar 8. nov 2010

Foto: Stig Morten Karlsen, OMS

 

Mine damer og herrer

 

Som vi alle er vel kjent med har forsvarssektorens rammefaktorer endret seg betydelig de siste 20 år. En rekke ulike foredrag her i Oslo Militære Samfund har påpekt – at betydelige reformer og modernisering – har vært helt nødvendig for å tilrettelegge for at Norge skal ha et tidsriktig og effektivt forsvar – innrettet for å møte dagens og fremtidens oppgaver både hjemme og ute.

 

Allikevel er det grunn til å stille kritiske spørsmål i hvilken grad vi faktisk har lykkes i å omstille Forsvaret til det moderne og relevante innsatsforsvaret i tråd med dagens utfordringer, som gjennom de siste to tiår har vært forsøkt designet. La meg i denne sammenheng påstå: En vellykket modernisering av forsvarsektoren er minst like avhengig av hensiktsmessige endringer eller tilpasninger i personellstrukturen og personellsystemet, som at materiell og organisasjon fornyes og tilpasses de oppgaver Forsvaret skal løse.

 

OMS har funnet det nødvendig å sette et grundigere søkelys på den personellsammensetning og det personellsystem vi har i Forsvaret i dag. Mye kan tyde på at vi ikke har den hensiktsmessige innretning på personell – og kompetansesiden som vi burde hatt. Årsakene til dette er nok flere og sammensatte – disse vil vi komme nærmere inn på i paneldebatten neste mandag. Skal vi forstå personellstrukturens – og personellsystemets muligheter og begrensninger – må vi skaffe oss innsikt i realiteter og ikke basere meningsutveklinger på emosjoner fordi vi selv er en brikke i systemet, antagelser eller øyeblikksbilder.

 

I dagens møte vil derfor Forsvarets forskningsinstitutt levere en meget interessante og omfattende presentasjon – som gir oss en tidsserie av de faktiske forhold i personellstrukturen og personellsystemet. Denne innsikten vi her og nå vil få – bør legge grunnlaget for paneldebatten neste mandag – en paneldebatt tuftet på innsikt og rasjonalitet.

 

Følgelig vil vi gjennom disse to mandagene søke å nærme oss svar på sentrale spørsmål som:

 

  • Hva er status og utviklingstrekk i Forsvarets personellstruktur og personellsystem og hva er dennes hensiktsmessighet ift. det innsatsforsvaret vi bygger?
  • Er Forsvarets omstilling reell før en betydelig tilpasning av personellstrukturen og -systemet er gjennomført?” Hvis nei – hva bør gjøres?

 

Jeg registrerer at det er mange meninger med tilhørende høy temperatur i diskusjoner relatert til hensiktsmessigheten av dagens personellstruktur og personellsystem i Forsvaret.

 

La meg kort gi et lite eksempel på meningsbrytning og temperatur mellom sentrale aktører i denne sammenheng:

 

I sin åpningstale til landsmøtet i Norges offisersforbund, nå i oktober 2010, brukte avtroppende forbundsleder i Norges offisersforbund, Peter Andre Moe åpningstalen til å gi generalinspektøren i Hæren, generalmajor Per Sverre Opedal en bredside: Jeg siterer: Han ”(altså GIH) springer rundt og argumenterer for å gjeninnføre et underoffiserskorps. Noen tror tydeligvis at vi skal løse Forsvarets fremtidige utfordringer på personellområdet med etterkrigstidens lagdelte personelløsninger – går det ikke an å få tilrettevist den mannen?”

 

Jeg tar her og nå ikke stilling til hvem av disse to herrene som har de beste argumenter. Poenget er å synliggjøre at det er sterke krefter som ser den videre utvikling av personellstrukturen og personellsystemet med ulike øyne.

 

Skal vi med substans og faglig innsikt kunne diskutere personellstrukturens sammensetning og personellsystemets hensiktsmessighet ift. dagens og fremtidens oppgaveløsning – bør dette være tuftet på solid innsikt i faktagrunnlag og ikke øyeblikksbilder eller antakelser.

 

Målsettingen med dagens møte er derfor å legge fram et systematisk og grundig bilde av utviklingstrekk, status og trender relatert til forsvarssektorens personellstruktur og gjeldende personellsystem.

 

Dermed bør vi ha lagt et godt grunnlag for en saklig, temperaturfylt og god paneldebatt neste mandag – hvor vi ønsker å diskutere hensiktsmessigheten med dagens personellstruktur og hvor og hvilken retning vi eventuelt bør gå videre i utviklingen av personellstrukturen og personellsystemet.

 

Planen for dagen i dag er:

 

Vi er i gang med min introduksjon, deretter vil sjefsforsker Frank Brundtland Steder fra FFI gi en inngående presentasjon av utviklingen i i perioden fra 1994 og frem til i dag. Steder vil også trekke opp utviklingstrekk fremover basert på det datagrunnlag som presenteres. Vi tar deretter en 10 minutters pause ca kl 1900 før vi avslutter med spørsmål og kommentarer.

Med denne innledning vil jeg overlate ordet til sjefsforsker Frank Brundtland Steder fra FFI.

B – Sjefsforsker Frank Brundtland Steders innledning

Foto: Stig Morten Karlsen, OMS

Det foreligger ikke et skriftlig manus, men Steders innledning fremgår av Power Point Presentasjonen: 2010-11-08-Steder.

Skriv ut